Telefon : 989 05 976

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 934 24 342
    Klubbleder

Nyheter

august 17, 2018

Info nr.24

Klubbstyret svært skuffet over bedriftens forhandlingsvilje, vår sosiale trygghet ved lønn under sykdom står for fall, men SAFE gir seg ikke.

Som nevnt i info nr.23 så er det i denne uka avholdt forhandlingsmøte mellom klubbene og bedriften for revisjon av særavtalen i ESS Support Service. Denne særavtalen har vert løpende revidert i flere år og senest 1.mai 2017 og 1.januar 2018.

Ser vi tilbake til tiden der oljeprisen stupte, innretninger gikk i bøyene på kort varsel, og bedriften satt igjen med alt for mange ansatte, de fleste med minimum 3 måneders oppsigelse, da var dette en svært utfordrende tid for hele bedriften. Når riggene ble tauet i land så ble de ansatte i oppsigelsestiden overført til vikarpoolene. Bedriften sto i fare for et kjempetap dersom de ansatte, på grunn av arbeidsmangel ikke kunne benyttes i oppsigelsestiden. Dettepga. 1,5 dagers regelen for de ansatte i vikarpoolen. En regel som SAFE fikk på plass for å gi de ansatte i poolene nødvendig avspasering mellom øktene. Klubbene innså da problemene for bedriften og vi fikk sentral godkjennelse av  lokale avtaler som gjorde det mulig for bedriften å holde de faste vikarene i arbeid i oppsigelsestiden, uten at overtidsbetaling. I denne perioden ble også flere andre avtalebestemmelser endret som følge av de vanskelige tidene.

Nå er norsk oljevirksomhet på vei oppover. AkerBP kontrakten ble tildelt oss nærest over natten, i denne prosessen hadde SAFE klubben en meget aktiv rolle. Denne overføringen av virksomhet var unik i norsk oljehistorie, og innebar at ESS styrket sin markedsituasjon betraktelig. Videre var vi, bedriften, så dyktige at vi nå har bemannet ytterligere 3 store bolig innretninger, henholdsvis 2 som skal på Johan Sverdrup og en skal inn på AkerBp`s oppussings prosjekt på Ula. Sysselsettingen øker sterkt og vi har i den siste tiden hatt den gledelige opplevelse ved å treffe på mange spente jobbsøkere som venter på jobbintervju.

I en slik situasjon så øker antallet ansatte kraftig, omsetningen øker, og jada, vi har da selvfølgelig forhåpninger om at det er mulig å få til noen forbedringer i særavtalen. Men den gang ei! på onsdagens forhandlingsmøte var det dessverre lite velvilje å spore.

Forslag til revidert avtale var oversendt fra klubbene til kvartalsmøte 6.juni. hvor krav til endring av tillitsvalgt avtalen og til Særavtalen ble sendt inn fra klubbene.

På Kvartalsmøtet blir vi enige om ny avtale for tillitsvalgtes arbeidsforhold, der lønn til klubbledere blir økt til tidligere nivå, samt en liten økning til økonomisk støtte til årsmøtet, samt en liten kompensasjon for nestlederens bruk av mobiltelfon. Forhandlinger om særavtalen ble da utsatt til den16. august.

På onsdagens forhandlingsmøte ble vi på ingen måte enige, og etter gårsdagens styremøte, så har styret bestemt at vi forholder oss til den eksisterende avtale, da den faktisk er «bedre» enn resultatet av disse drøftingene. Det ble riktig nok foreslått nytt forhandlingsmøte, men holdningen til bedriften ga oss lite grunn til håp om bedre forståelse av våre krav.

Her er enkelte av de mest sentrale og omstridte punktene:

Full lønn under sykdom.

Bedriften besluttet i desember i fjor at digitale sykemeldinger skulle innføres fra nyåret, og dette innebar også at forskuttering av sykelønn fra bedriftens side ville opphøre, og den nye ordningen ble implementert i ny særavtale gjeldende fra 1.januar 2018. Lite visste vi da at dette ville medføre store problemer for mange av dem som ble syk. Bruk av datamaskin og ukjent teknologi, mange ukers behandlingstid hos NAV mm, innebar at lønn ble forsinket for enkelte i uker og måneder. Og det sier seg selv at dette var upopulært og vanskelig for dem som ble rammet av dette. ESS og tidligere SAS catering innførte full lønn under sykdom allerede tidlig på 80tallet og har vært den grunnleggende bærebjelken for en god sosial personalpolitikk i den mest helsemessige utsatte yrkesgruppen i norsk petroleumsvirksomhet.

Begge klubbene sendte derfor inn felles krav om at ordningen med forskuttering av sykepenger skulle gjeninnføres og la forslag om dette inn i et felles utkast til ny særavtale. Parallelt med dette skrev SAFE tvisteprotokoll med bedriften, med blant annet grunnlag i at lønnsutbetaling og trekk av fagforeningskontingent, ikke kunne gjennomføres slik hovedavtalen har bestemmelser om. Denne saken skal snart opp i drøftelser mellom SAFE og Norsk Olje og Gass, og mellom SAFE og Norges rederiforbund. Industri Energi klubben har informert oss om at de ikke vil kjøre en slik sak.

SAFE hadde likevel et håp om at begge klubbene kunne stå fast om dette i de lokale forhandlingene om ny særavtale, men når bedriften avfeide dette kravet så sto vi elene igjen. SAFE vil forsøke å vinne frem i den videre saksbehandlingen mellom organisasjonene, samt i en eventuell arbeidsrettssak. Dette vil sikkert bli vanskelig, men vi gir oss ikke uten videre. .

Vi mener det er trist at denne saken går utover de syke, og etter at ordningen ble innført, så er det også slik at det totale sykefraværet har gått ned. Hva dette skyldes, kan vi selvsagt spekulere i, men det er ikke usannsynlig at en av årsakene er at risikoen for uteblivelse av inntekt til å betale for lån og livsopphold er en av årsakene, men i forhandlingsmøtet møtte vi altså ingen forståelse for dette.

Midlertidige ansettelser.

Særavtalene som ble inngått i 1.mai 2017 og 1.januar 2018 inneholder ramme bestemmelser for bruk av midlertidige ansatte. Avtalene fra i fjor ble ikke overholdt, og gjeldende avtale i år hadde en ramme på 10.000 timer for hele 2018, har nå etter 7 måneder et samlet timeforbruk på over 35.000.- timer med midlertidige ansatte. Altså et klart planlagt avtalebrudd.

Brorparten av timene er benyttet for å lose inn de fast ansatte på Zephyrus, Haven, Safe Scandinavia og øvrige vikariater. Når safeklubben påpekte dette ved forrige runde, så kom bedriften oss i møte på at 88 pluss 20 skulle få bedriftsansiennitet fra første tur som midlertidige ansatte. I dag ser vi på nylig tildelte lister at antallet har økt til totalt 122 ansatte. Frem til da hadde bedriften stått fast på at bedriftsansiennitet først skulle begynne å telle når de enkelte ble satt inn i ordinær drift på flotellene. Klubbene forsøkte også å sikre dem som ble sagt opp i 2017, der fortrinnsretten løp ut ved årsskiftet , nytt engasjement med bibehold av ansiennitet. Bedriften forholdt seg til loven så dette ble blankt avslått med argument at de ved ny rekruttering skulle velge i øverste hylle!

SAFE sitt utgangspunkt var da videre at all arbeidet tid som midlertidig, skulle legges til grunn for beregning av bedriftsansiennitet, men vi gikk likevel med på bedriftens «tilbud» om ansiennitet fra første dag som midlertidig. I denne saken vet vi at det hersker misnøye, da tidligere ansatte som har mistet jobben, fortrinnsretten, utgått, men har likevel fortsatt å reise som midlertidig ansatt, nå opplever at helt nyansatte har fått en bedre ansiennitet en dem som faktisk har arbeidet for oss i flere år. Så her råder tilfeldighetene dessverre.

I tillegg til dette går kjøres det nå en sak fra begge fagforeningene om lønn til de midlertidige, da de ikke blir avlønnet etter fastlønnsavtalen, men etter grunnlaget for beregning av overtid og ventetid. Fastlønnsavtalen er ufravikelig, men vi må nok vente til det foreligger en avgjørelse i arbeidsretten.  Dette ble på forhandlingsmøtet påpekt fra SAFE klubben sin side, og det sier seg selv at det er økonomisk lønnsomt å benytte et stort antall midlertidige når lønna er lavere.

Vikarpoolen og 1,5 dagers regelen.

IE har også fremmet også et nytt forslag om disponibelplan for de ansatte i vikarpoolen. Fra vår side så var det vanskelig å se omfanget av dette forsalget, men kjenner vi bedriften rett så vil de kun gripe fatt i denne dersom de samtidig kan benytte seg av et ukjent antall midlertidige ansatte.

Kortmannshyre

Bestemmelsen om kortmannshyre har vi hatt i særavtalen i mange år. Den trer i kraft når det er for lite folk i henhold til avtalt bemanningsplan. Oppstår en slik situasjon så skal linjeleder umiddelbart ta kontakt med tillitsvalgt og verneombud for å avtale hvordan arbeidet skal fordeles.

På et tidligere møte diskuterte vi enkelte endringer av denne bestemmelsen, der IE klubben ment at alle slike avvik på bemanningsskalaen skulle dekkes opp kun med overtid. Her fikk vi oppleve at bedriften sto fast på at tariff bestemmelsene om overtid skulle voktes strengt, og når bedriften i tillegg ga utrykk for at da var de endelig kvitt bestemmelsen om kortmannshyre, sa da var begeret fullt for SAFE klubben og forhandlingene var i realiteten budt sammen.

På gårsdagens styremøte behandlet vi hele situasjonen, bedriftens personalpolitikk og standpunkter ble grundig belyst. Styret svært negativt til bedriftens politikk og konklusjonen ble at vi avslutter de pågående forhandlingene om ny særavtale for ESS Support Service og lever videre med eksisterende særavtale, her ligger tross alt en rammeavtale om bruk av midlertidige ansatte som allerede er overskredet, så det blir spennende å se om bedriften vil forholde seg til denne. Om ikke så vil krav om fast ansettelse, og nye møter etter stillingsvernsreglene i AML  bli lagt på bordet.

Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget