SAFE i ESS
Et rettferdig arbeidsliv

Info nr.29

Info nr.29

Lønn midlertidige ansatte i ESS Support Service – korreksjon av siste info.

I info nr. 29 gikk jeg ut med INFO om at de midlertidige ansatte hadde et lønns tap på mellom 50 og 70 kr timen. Dette er ikke korrekt og jeg beklager å ha gått ut med feil informasjon. Den reelle forskjellen ligger på halvparten av det oppgitte beløp, alt avhengig av hvilken stillingskategori den enkelte avlønnes i.

SAFE og NHO har som kjent hatt forhandlingsmøte i saken og vi venter nå på ferdigstillelse av tvisteprotokollen slik at saken kan behandles videre. Tariffavtalen mellom SAFE/YS og NHO/NOG er en normallønns avtale og kan etter vårt syn ikke fravikes.

Møte mellom SAFE og Norges Redriforbund.

I går ble det avhold forhandlingsmøte mellom SAFE og Norges Rederi forbund der 2 tvistesaker mellom SAFE klubben i ESS og ESS Mobile Units ble diskutert.

Den ene saken dreier seg om den nye sykelønnsordningen, der bedriften også har sluttet å forskuttere sykelønn og overlatt hele ansvaret til den enkelte som da må søke NAV om sykelønn. Tariffavtalen mellom SAFE og NR har en egen bestemmelse om dette i tariffavtalens punkt 17.3 hvor det står følgende:

«Arbeidstaker som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade har rett til full ordinær lønn så lenge ansettelsesforholdet består. Men ikke utover 12 måneder. Retten faller bort i den utstrekning som er fastsatt for sykepenger i Folketrygdloven (p.t & ganger grunnbeløpet i folketrygden for perioden etter arbeidsgiverperioden)

SAFE vil hevde at denne bestemmelsen gir bedriften en plikt til å forskuttere sykepenger. Dette er etter hva klubben har fått opplyst forståelsen av avtalen i andre NR bedrifter.

I tillegg til dette så hevder SAFE at hovedavtalen § 14.1 pålegger bedriften å gjennomføre trekk av kontingent, også for sykmeldte med lønn under 6 G og som i dag blir overført til NAV. Partene kom ikke til enighet og saken går mest sannsynlig til behandling i arbeidsretten.

Den andre saken har bakgrunn i at bedriften ikke gjennomførte drøftelser med SAFE klubben om bruk av midlertidige ansatte på EMOU området, nedfelt i Hovedavtalen mellom NR-SAFE punkt 5.6 og AML § 14.9. Bedriften har protokollført at de fremover vil sørge for en bedre informasjons flyt i slike saker, så denne saken ble derfor avsluttet på møtet.

Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder.