SAFE i ESS
Et rettferdig arbeidsliv

Info nr.31

Info nr.31

Varsel om Årsmøte 2019.

Klubbstyret har i på onsdagens styremøte bestemt at neste årsmøte i klubben skal avholdes i uke 4, og onsdag 24.til 25. januar er satt av som møtedato. Sted for avholdelse av årsmøte er ennå ikke fastsatt, så det kommer vi tilbake til. På årsmøtet deltar alle tillitsvalgte, styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer. Saker som medlemmer og tillitsvalgte vil ha behandlet på årsmøte, bes innsendt til styret som skal ha sitt neste møte 17. 18. desember i år.

Samarbeids problemer med bedriften.

På styremøtet hadde vi en grundig gjennomgang av alle uløste saker som vi i dag har med bedriften. Det bekymrer oss at vi i oppgangstider registrerer at samarbeidsklimaet forverrer seg, og at det er vanskelig å finne løsninger som kan bringe oss tilbake til bedre tider. Det er mange teorier om hva som er årsakene til denne negative utviklingen, og vi har selvfølgelig diskutert vår egen rolle i dette bildet.

Omleggingen ev sykelønnsordningen, der bedriften ikke lenger vil forskuttere lønn under sykdom, både i ESS Support og i EMOU, er uten tvil den mest negative sosiale utviklingen i vår bransje. ESS er foreløpig det eneste selskapet i vår bransje som har innført dette, og vi frykter selvsagt at dette vil spre seg. Parallelt med innføringen av ny sykelønnsordning, så registrerer vi at sykefraværet synker kraftig, og vi har mottatt signaler om at dette skyldes at ansatte går på jobb når de er syke i frykt for ikke å få lønn den 5. i hver måned, da dette er tidspunktet mange av oss betaler ned sine avdrag på lån.

I motsetning til tariffavtalen med NOG, så har tariffavtalen med Norges Rederiforbund en bestemmelse om full lønn under sykdom i 12 måneder. Her har bedriften også avsluttet forskuttering av sykelønn, og det mener vi er et tariffbrudd. Tvisteprotokoll er nå signert mellom SAFE og NR, og for å få en avgjørelse i denne saken så må nok partene til arbeidsretten. Når tid stevning vil bli tatt ute er ennå ikke avklart, men SAFE klubben håper atdette kan skje inne utløp av november. Vi venter også på at NHO skal signere tvisteprotokoll etter møtet YS/SAFE har hatt, og som omhandler lønn for midlertidige ansatte.

Vi har også registrert at det avtaler sikkerhetskurs når ansatte er 50 % sykemeldte, for så å registrerer at det ikke blir betalt 8 timer overtid pr kursdag, bedriften hevder at det vil være ulovlig i forhold til folketrygdloven. Personalavdelingen burde selvsagt informert om dette før kurset ble bestilt og gjennomført. Så vår oppfordring til dem som har en gradert sykemelding, legg frem krav om å ta kurset i arbeidstiden, altså i den % delen man er frisk og skal på jobb.

Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder