Kategorier
Nyheter

Info nr.4

Særavtalen i ESS Support Service er sagt opp.

Begge klubbene har nå sagt opp særavtalen i ESS Support Service, og den 20.februar skal det avholdes nytt forhandlingsmøte mellom bedriften og begge klubbene med håp om å enes om en ny avtale. På forrige møte om saken, la SAFE klubben frem 4 hovedkrav til endring, og på møtet sluttet IE klubben seg også til disse hovedkrav. IE klubben fremmet også andre enkelte krav til endring av særavtalen. SAFE klubbens hovedkrav er som følger: 

1. Gjeninnføring av forskuttering av sykelønn

2. Full lønn i forbindelse med Svangerskap og fødselspermisjon

3. 2-4 ordning for alle fast ansatte vikarer

4. En bedre samordnet personalpolitikk mellom ESS Support og EMOU

SAFE klubben avholdt styremøte fredag i forrige uke, der strategi for det videre arbeidet ble diskutert og kravene ble nøye gjennomgått. 

Dersom vi ikke klarer å finne frem til omforente løsninger på kravene, så kan vi komme i den situasjon at vi står uten særavtale, og da er det slik at det er tariffavtalen og Hovedavtalens regler som skal følges til punkt og prikke. Det vil blant annet bety følgende:

Alt samarbeid og møtevirksomhet mellom klubben og bedriften vil da bli regulert av hovedavtalens kap. 5 som regulerer betydningen av samarbeid mellom bedriften og de tillitsvalgte, og kap. 9 som regulerer når tid informasjon og drøftingsplikten knyttet til spørsmål om bedriftens ordinære drift og eventuelle endringer knyttet til sysselsetting skal drøftes mellom partene. Vårt mål i det kommende forhandlingsmøtet er selvfølgelig å bli enig med bedriften om ny særavtale, men slik vi oppfatter situasjonen nå så ser kan dette bli vanskelig. 

Dersom vi kommer i en situasjon der forhandlingene ikke fører frem, så vil vi også være avhengig av at de lokale tillitsvalgte ute på arbeidsplassene følger dette opp, og vi vil i en slik situasjon sende ut en nærmere beskrivelse av hva den enkelte TV også må passe på. 

Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen
Klubbleder SAFE