Telefon : 41447525

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

mai 14, 2019

Info nr.8

Torsdag 14.mars

Skremmeskuddet fra bedriften var svært effektivt.


Gjennom lengre tid så er det gjort forsøk på å bli enig med bedriften om en revidert særavtale. IE klubben har lenge arbeidet med å få på plass en ny ordning knyttet til vikarenes mulighet til en større forutsigbarhet hva angår arbeidsperioder og friperioder, og har lansert et forslag om disponibelplan som skal gi vikarene bedre vilkår. SAFE klubben har aldri gitt aksept for en slik ordning, og vi har heller ikke registrert at bedriften har stilt seg positiv til en slik ordning, men de har heller ikke avvist videre diskusjon om denne ordningen.


Fra SAFE sin side så har vi hatt sterkt fokus på få tilbake den tidligere sykelønnsordningen, der bedriften forskutterte sykelønn også utover arbeidsgiverperioden, for så å få refundert kronene fra NAV. Bedriften har i flere møter kategorisk avvist dette kravet med et krystallklart NEI! SAFE klubben har ikke for vane å gi seg i slike saker, og har blant annet henvist til at vi utenom NOC, så er vi det eneste selskapet innen Sokkelavtalen og NR avtalen, som ikke lenger forskutterer sykelønn.
På forrige forhandlingsmøte, så fremmet vi derfor 4 krav, disse er tidligere beskrevet, så jeg nøyer meg med si at punkt 1 var sykelønnsordningen. IE klubben støttet også disse kravene. På dette møtet ble det heller ingen framgang, og IE klubben sa at de skal behandle kravene på sitt kommende årsmøte, da oppsto et problem da SAFE på dette tidspunktet hadde sagt opp særavtalen med utløp av oppsigelsestiden 6.mars. SAFE foreslo da at vi utsatte utløpsdatoen til 13. mars, slik at vi fikk en felles utløpsdato, noe som både bedriften og IE klubben aksepterte.


Fredag 7.mars ble det altså avholdt nytt forhandlingsmøte hvor bedriften kategorisk avviste vårt prioriterte krav, og vi valgte å gå fra møtet, jeg oppfattet det også slik at de ønsket at vi gikk. IE fortsatte da å fremføre sine krav uten at vi var tilstede. Når vi etter dette var samlet på vårt felles klubbkontor så fikk vi beskjed om at det var lite enighet å spore.
Tidlig mandag 10.mars så ble jeg oppringt opp av AD der hun ba om ett raskt møte, noe som jeg fulgte opp umiddelbart. Her var meldingen glassklar, at siden utløpsdatoen for særavtalen nærmet seg, og som ville innebære at bedriften var nødt til å innrette seg etter tariffavtalens bestemmelser om 2-4 ordning også ville gjelde alle uten fast arbeidsplan, så ville de ta drastiske skritt for å sikre bedriftens interesser.
Dette gikk ut på følgende hovedelementer; Innføring av 2-3-2-4 for alle, oppsigelse av 7,71% av de ansatte (% delen utgjør forskjell på bemanning behov ved å øke arbeidstiden for alle), Ja, dette var dramatisk og tøff melding.


IE Klubben avtalte et formelt møte ganske raskt for å starte en slik prosess. Etter dette møtet fikk vi klar melding om å gi opp kravet om ny sykelønnsordning pga de dramatiske effektene dette ville ha, og senere mottok vi følgende melding:
«Dessverre er vi nå kommet i en slik situasjon at bedriften har varslet at alle ansatte på NOG området må over på 2-3-2-4 turnus, etter tariffavtalens bestemmelse punkt 3.6 avsnitt to.
Dette kommer av at SAFE har varslet bedriften om at den 13.mars går deres særavtale ut, samt det ikke er inngått noe ny særavtale med SAFE. Dette vil også berøre Industri Energi medlemmene da en ikke kan ha 2 forskjellige avtaler når det gjelder tariffbestemmelser.


Klubben har påpekt til bedriften at vi ikke har sagt opp hele avtalen og enda er i forhandlinger og det er dette vi forholder oss til. Bedriften har varslet at de ser seg nødt til å si opp vår avtale som omhandler arbeidstid ordningen punkt 11.3 i særavtalen da det ikke er mulig og ha to avtaler. Info vil komme fortløpende.»
Innholdet i denne meldingen var det samme som jeg fikk meddelt i mitt møte med AD.
For å unngå ytterligere frustrasjon så tok jeg kontakt med AD og sa at vi fikk roe oss ned og jeg meddelte at vi ville utsette utløpsdatoen til et senere tidspunkt. Stille på et nytt forhandlingsmøte og innkalle styret til møte den 28.mars. Etter dette så ble det roligere.
Jeg tok selvfølgelig kontakt med SAFE sentralt for å informere dem, men utenom å gå nærmere inn på disse, så må man jo stille spørsmål om dette var et kraftig skremmeskudd for å sette fagforeningene til veggs, skape splid mellom fagforeningene, og skape panikk blant de ansatte, eller?

Her er noen momenter:
– Først og fremst uro blant alle ansatte knyttet til jobbsikkerhet, endring av arbeidsplan mm.
-Overgang fra 2-4 til 2-3-2-4 vil for ex innebære at alle skal oppmed 7,71i lønn
-Oppsigelse av rundt 50-60 ansatte vil bli en kranglet affære der oppsigelsesgrunnlaget vil være syltynt, med stor risiko for stillingsvernsaker i rettsapparatet til sakene er avgjort, dette også med full lønn.
– Om «rigging» av skiftplanene der våre kunder må rigge om fight planene
– Kundene vi har kontrakt med vil nok også reagere, og det samme vi nok de ansatte i
selskapene vi har kontrakt med.
– Media vil uten tvil sette fokus på dette.


SAFE klubben er bekymret for dette samarbeids-bruddet, men tar selvfølgelig bedriftens melding på dypeste alvor. Nå må pulsen ned, og partene må forberede seg til neste forhandlingsmøte 25.mars i ro og fred, til beste for alle ansatte og bedriften.
Så litt til TV og andre som vil gå dypere inn i disse emnene, så kan følgende være greit som et utgangspunkt, legger ved gjeldense særavtale, tariff og AML finner dere på nettet.
Lokalavtalen slår fast 2- 4-turnus i punkt 11.3.
Punkt 11.2 angir regelen for ansatte uten fast skift – ingen fast turnus, men viser til overenskomstens punkt 3.2 og punkt 27 (vikarpool).
Etter overenskomstens § 27 skal bedriften ha en vikarpool.

Sies særavtalen opp faller man tilbake på overenskomstens alminnelige bestemmelser, og til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Overenskomsten har i 3.2 har bestemmelse om (lengste) årlig arbeidstid – 1752 timer – og krav til at alle skal ha en arbeidsplan.
Når særavtalen er sagt opp, skal også vikarer ha fast arbeidsplan. Dette samsvarer også med lovens krav. Se her lovens § 10-3. Bestemmelsen inneholder også prosedyreregel ved alle endringer i arbeidsplan. Denne regel må sammenholdes med overenskomstens 3.4. Se her også dens avsnitt 5.


Etter overenskomstens 3.3 skal bedriften ha en avtale om oppholdsperiodens lenge. Denne avtale framkommer i dag av særavtalen. Når særavtalen er utløpt/oppsagt, må bedriften inngå ny avtale om oppholdsperiodens lengde med klubben.
Timelønn må i dag beregnes ut fra aktuell årslønn dividert med dagens normale årlige arbeidstid/timer. Dersom det skal arbeides mer etter ny arbeidsplan, som gir høyere årstimeverk enn i dag, så må lønnen justeres opp.


Med vennlig hilsen

Oddleiv Tønnessen

Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Følg oss på Facebook
Facebook Pagelike Widget