Telefon : 989 05 976

  • Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 934 24 342
    Klubbleder

Klubbregler

VEDTEKTER OG HANDLINGSPROGRAM

FOR SAFE KLUBBEN EUREST

Vedtatt på årsmøte Februar år 2004

INNHOLDSFORTEGNELSE

VEDTEKTER FOR SAFE KLUBBEN ESS-OFFSHORE
 § 1 KLUBBENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE
 § 2 MEDLEMSKAP
 § 3 UTELUKKING AV MEDLEMMER
 § 4 ÅRSMØTE
 § 5 ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE
 § 6 VALGKOMITÉ
 § 7 KLUBBSTYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON
 § 8 ARBEIDSUTVALG
 § 9 URAVSTEMNING
 § 10 TILLITSVALGTE
 § 11 ØKONOMI
 § 12 REVISJON
 § 13 KLUBBKONTIGENT

§ 1 KLUBBENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE
 § 1.1 Å organisere alle ansatte i Eurest Support Services på et fritt grunnlag.
 § 1.2 Å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, miljømessige, faglige, sosiale og kulturelle interesser og krav.
 § 1.3 Å virke for samhold og et godt og tillitsfullt forhold på de enkelte arbeidsplasser.
 § 1.4 Arbeide for økt innflytelse i bedriften.
 § 1.5 Klubben skal i den utstrekning den finner det formålstjenlig, samarbeide med andre klubber.
 § 1.6 Å fremme bedre forståelse og gjensidig respekt mellom selskapets ledelse. ansatte og fagforeninger.

§ 2 MEDLEMSKAP
 § 2.1 Alle ansatte i Eurest Support Services kan bli medlem.
 § 2.2 Vilkår for medlemskap er forøvrig at medlemmet følger forbundets og klubbens vedtekter og vedtak.
 § 2.3 Hvert medlem plikter etter evne å støtte klubbens virksomhet.
 § 2.4 Medlemsskap i klubben opphører normalt når en ikke lenger er ansatt i Eurest Support Services.
 Medlemskap kan imidlertid opprettholdes ved eksempelvis:
 - innplassering i avløserordning uten fast ansettelse
 - videreutdanning
 - uførhet
 - oppnådd pensjonsalder
 § 2.5 Inn- og utmelding til/fra klubben skal skje skriftlig.

Medlemsskapet regnes fra den dagen innmeldingen er registrert mottatt ved klubbens administrasjon.
 Inn- og utmelding kan ikke skje under, eller i forbindelse med konflikt. Dette regnes ifra det tidspunkt plassfratredelse blir varslet.
 § 2.6 Ved utmelding opphører rettigheter og plikter ved utgangen av førstkommende hele kalendermåned regnet fra den dag administrasjonen mottar utmeldingen.
 § 2.7 Tidligere medlemmer som egenhendig har foretatt utmelding, kan ved søknad til klubben, igjen bli opptatt som medlem med fulle rettigheter.

§ 3 UTELUKKING AV MEDLEMMER
 § 3.1 Medlemmer kan utelukkes (ekskluderes) etter vedtak i styret, når man grovt bryter klubbens vedtekter, vedtak i styret, årsmøte eller på annen måte opptrer ukollegialt.
 § 3.2 Før styret vedtar utelukking i medhold av denne paragraf, forelegges saken for vedkommende medlem til uttalelse.
 § 3.3 Vedtaket kan innen en (1) måned etter at medlemmet har fått skriftlig melding om det, påankes til første årsmøte.
 Medlemmet vil være utelukket til årsmøtet har behandlet saken.

§ 4 ÅRSMØTE
 § 4.1 Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år på sted og tid som fastsettes av klubbstyret.
 § 4.2 Tillitsvalgte på den enkelte innretning innkalles til delegater til årsmøte.

Dersom TV er forhindret fra å møte, innkalles vara for TI tillegg
 møter klubbstyret.
 § 4.3 Klubbstyret forbereder og innkaller til årsmøtet. Saker som minst ni (9) uker før møtet.

Innkalling og saksdokument skal være delegatene i hende senest fem (5) uker før møtet finner sted.
 Klubbstyret skal informere medlemmene om årsmøtet, minimum femten (15) uker før årsmøtet finner sted.
 § 4.4 Ved avstemming på årsmøtet, har hver representant én stemme. Saken blir avgjort ved stemmeflertall. Lukket avstemning skal brukes om en av delegatene krever det.
 § 4.5 Årsmøtet godkjenner dagsorden og velger møteledelse.
 § 4.6 De av årsmøtet valgte referenter er ansvarlig for at protokoll og referat blir ført.
 Protokollen skal inneholde alle innkomne forslag og navn på forslagsstilleren, selv om forslaget blir nedstemt.
 Forslagene skal foreligge skriftlig før avstemning.
 Protokollen skal vise resultat av alle avstemninger.
 Protokollen skal godkjennes før årsmøtet oppløses.
 §4.7 Referat fra årsmøtet skal godkjennes av styret og sendes hjem til de tillitsvalgte og alle delegatene.
 § 4.8 Når et flertall av de tillitsvalgte krever det, eller når det har oppstått særlig viktige eller uforutsette situasjoner som krever rask avgjørelse, kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.
 § 4.9 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst femten (15) dagers varsel.
 § 4.10 Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som var årsaken til innkallelsen.

§ 5 ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE
 § 5.1 Å behandle årsmelding, revidert regnskap og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden.
 § 5.2 Å velge følgende:
 Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, fem (5) Styremedlemmer, samt fire varavalgte rangert fra 1 - 4.
 Å velge Hovedverneombud, jamfør arbeidsmiljølovens bestemmelser.

§ 5.3 Ved valg av styremedlemmer kreves det mer enn 50 % flertall. Har en ikke oppnådd det ved første gangs avstemming foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd det høyeste stemmetall.
 § 5.4 Valgperioden er to (2) år.
 § 5.5 Årsmøtet velger to (2) revisorer med varavalgte for to (2) år.
 § 5.6 Årsmøtet vedtar klubbkontigentens størrelse etter innstilling fra klubbstyret. Kontigentendring krever 2/3 flertall.
 § 5.7 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
 § 5.8 Benkeforslag kan kun reises i forbindelse med den aktuelle sak som er til behandling.
 § 5.9 Ved åpningen av årsmøtet må minst 2/3 av delegatene være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Årsmøtet er beslutningsdyktig så lenge møteledelsen ikke har hevet møtet. Ønsker enkelte delegater særmøter skal dette godkjennes av årsmøtet.

§ 6 VALGKOMITÉ
 § 6.1 Valgkomité med leder velges hvert annet år på årsmøtet.
 Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, samt to varavalgte ,
 rangert fra 1-2.

§ 6.2 15 uker før årsmøtet skal valgkomiteen sende ut informasjon til tillitsvalgte og oppslagstavler. Informasjonen skal inneholde hvilke verv som er på valg og i hvilket tidsrom (minimum fem (5) uker) det er mulig å sende inn forslag på kandidater til valg.
 § 6.3 Valgkomiteen skal sende ut alfabetisk liste over forespurte valgbare kandidater med årsmøtepapirene.
 § 6.4 Valgkomiteen skal ta hensyn til kvinnelig kandidater for å stimulere til økt kvinnelig deltakelse i tillitsverv.
 Tillegg: Valgkomiteen skal stimulere til økt kvinnelig deltagelse i tillitsverv

§ 7 KLUBBSTYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON
 § 7.1 Klubbstyret består av:
 Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, fem (5) Styremedlemmer, samt fire varavalgte rangert fra 1 - 4.
 § 7.2 Om et styremedlem trekker seg i perioden, vil 1. varavalgt rykke inn som fast styremedlem frem til kommende valg.
 Dersom førstkommende årsmøte er midt i valgperioden, velger dette nytt varavalgt. Rangert 1-4.
 § 7.3 Klubbstyret er ansvarlig for at den daglige drift er i samsvar med vedtekter og retningslinjer som årsmøtet har trukket opp.
 § 7.4 Klubbens leder innkaller til styremøter og forestår daglig drift av administrasjonen som består av klubbens heltidsvalgte og ansatte medarbeidere. Sakspapirer skal utsendes 7 dager før styremøte finner sted.
 § 7.5 Når 50 % av klubbstyret krever ekstraordinært styremøte, skal lederen innkalle til dette.
 § 7.6 Klubbstyret skal forvalte klubbens økonomiske midler, sørge for at regnskapet blir ført etter gitte retningslinjer, og gi bevilgninger etter vedtak fra årsmøtet.

§ 7.7 Klubbstyret er vedtaksdyktig når 2/3 av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Saker til avstemming i klubbstyret avgjøres ved simpelt flertall.
 § 7.8 Styrerepresentantene har møteplikt til innkalte møter. Dersom et styremedlem uteblir mer enn to - 2 - ganger uten meddelt grunn, rykker varavalgt opp som representant.
 § 7.9 Dersom et styremedlem blir valgt til heltidsstilling i OFS, utgår vedkommende fra sitt verv i klubben.
 § 7.10 Det skal føres protokoll på alle styremøter.

§ 7.11 Dersom frafall av kontrakter i en årsmøteperiode fører til mangel på representanter eller vararep. Kan styret foreta suppleringsvalg
 § 7.12 Klubbstyret utpeker delegater til OFS kongress i henhold til den gjeldende fordelingsnøkkel i OFS.
 § 7.13 Klubbstyret kan, dersom nødvendig, innkalle til konferanse med de tillitsvalgte, samlet eller delt. Dette skal være et rådgivende organ.
 § 7.14 Dersom OKE`S representanter til AMU skal velges ved utpeking, skal dette foretaes av styret.

§ 8 ARBEIDSUTVALG
 § 8.1 Arbeidsutvalget utpekes av klubbstyret.
 Arbeidsutvalget skal bestå av leder – nestleder – og økonomiansvarlig. Styret utpeker 2 varavalgte.
 § 8.2 Arbeidsutvalget skal påse at vedtak og intensjoner fra årsmøtet og klubbstyret blir iverksatt.
 § 8.3 Arbeidsutvalget skal ha møte etter behov.
 § 8.4 Arbeidsutvalget fører protokoll fra sine møter.
 § 8.5 Leder innkaller minst to styremedlem til planlagte forhandlingsmøter med bedriften.

§ 9 URAVSTEMNING
 § 9.1 Uravstemning er klubbens høyeste myndighet. Uravstemning skal bl.a. brukes ved/når:
 1/3 av medlemmene krever det.
 2/3 av klubbstyret samlet i møte krever det.
 Årsmøtet krever det i spesielle saker.
 § 9.2 Klubbstyret skal forberede og gjennomføre uravstemning på følgende måte:
 a) Stemmemateriale og stemmesedler skal sendes hjem til alle medlemmene, og skal også være tilgjengelig på plattformene.
 b) Uravstemning skal diskuteres ute på medlemsmøtene på alle skift.
 § 9.3 Uravstemning skal foregå ved at hvert medlem skriftlig skal kunne avgi stemme uten å møte opp på klubbkontoret.
 § 9.4 Stemmegivningen er hemmelig. Ved uravstemning i tariffspørsmål skal denne være av minst 42 dagers varighet. Ved andre tilfeller er det opp til klubbstyret å beslutte tidsfrist, dog med en rimelig tid for gjennomføring.
 § 9.5 Klubbstyret utpeker tellekorps.
 § 9.6 Tellekorpset krysser av i medlemsfortegnelsen for de medlemmer som har stemt. Stemmeseddelopptellingen skal skje samtidig. Opptellingen skal skje samlet på klubbkontoret.
 § 9.7 Det opptalte stemmeresultat føres inn i stemmeprotokollen. Stemmeprotokollen kvitteres av tellekorpset og overleveres til klubbstyret for oppbevaring i 1 år.
 § 9.8 Alle medlemmer har stemmeplikt, slik at resultatet er mest mulig representativt.

§ 10 TILLITSVALGTE
 § 10.1 Det skal velges tillitsvalgte med varavalgte på alle skift på alle innretninger.

§ 10.2 Tillitsvalgte velges for to (2) år ved avstemning innen det skift de
 skal representere. De tillitsvalgte kan benyttes på alle skift på den enhet vedkommende er valgt. Valget skal være avsluttet 3 mnd. Etter årsmøtet.
 1§ 0.3 Hvis en tillitsvalgt skifter skift, går over på heltidsverv, eller av andre årsaker blir borte fra sitt verv mer enn 6 måneder utgår vedkommende fra sitt verv for skiftet.
 Varavalgt overtar da vervet inntil nyvalg finner sted
 § 10.4 Tillitsvalgte skal utføre de oppgaver som pålegges av klubben. De skal opptre aktivt for å fremme og ivareta klubbens og arbeidskollegers interesser, og ikke minst aktivt for sunne og trygge arbeidsforhold for alle ansatte på plattformen.
 § 10.5 Det skal leveres valgprotokoll til klubbkontor og arbeidsgiver om hvem som er valgt og hvilken rigg han/hun jobber på.
 § 10.6 Den tillitsvalgte er pliktig til å orientere medlemmene om fratredelse fra sitt verv og samtidig sørge for valg av etterfølger.
 § 10.7 Tillitsvalgte skal ha den nødvendige opplæring angående forhold som er nødvendig for vervet, snarest mulig etter valget.

§ 11 ØKONOMI
 § 11.1 Klubbstyret er ansvarlig for klubbens økonomiske midler, etter de retningslinjer som årsmøtet har satt opp.
 § 11.2 Klubbstyret skal fremlegge budsjett for neste periode (år) på årsmøtet for godkjenning.
 § 11.3 Klubbstyret skal fremlegge et revidert regnskap og revisjonsberetning for årsmøtet til godkjenning.
 § 11.4 Regnskapet skal revideres av valgte revisorer, og godkjennes av årsmøtet.
 § 11.5 Klubbstyret utpeker hvem som har prokura.

§ 12 REVISJON
 § 12.1 Revisjon av klubbens regnskap skal foretas av de valgte revisorer.
 § 12.2 Revisorene skal utføre sine oppgaver i samsvar med årsmøtets retningslinjer og god revisjonsskikk.
 De valgte revisorer foretar også den forvaltningsmessige kontroll av klubben.
 § 12.3 Revisjonberetningen skal legges frem for årsmøtet.
 § 12.4 Klubbstyret har innsynsrett i regnskapet og kan foreta regnskapskontroll og kontroll av bankkonti og kassabeholdning.
 § 12.5 Regnskapene er tilgjengelige til gjennomsyn for medlemmene på klubbkontoret.

§ 13 KLUBBKONTIGENT
 § 13.1 Kontigenten betales ved trekk i lønn.
 § 13.2 Kontigenten i klubben fastsettes av årsmøtet.
 § 13.3 I en konfliktsituasjon kan ekstrakontingent utskrives av klubbstyret.
 § 13.4 Hvilende medlemskap i klubben innrømmes medlemmer som har permisjon uten lønn. Klubben er i slike tilfeller ikke ansvarlig for medlemmets eventuelle forsikringspremier.

HANDLINGSPROGRAM

Vedtatt på Årsmøtet februar 2004

ORGANISASJON
 Klubbens formål er å:
 1.1 - arbeide for et godt samarbeid innen SAFE med det som mål å sikre at medlemmenes interesser blir ivaretatt overfor arbeidsgiver og myndigheter, samtidig sikre en fri og uavhengig fagbevegelse.
 1.2 - arbeide for at alle forpleiningsansatte får minst like gode arbeids- og lønnsvilkår som ansatte i operatørselskapene.
 Klubben skal i samarbeid med bedriften og andre klubber i forpleiningsområdet, arbeide for en avtale mellom hovedorganisasjonene om overtakelse av alt personell ved kontraktskifte eventuelt operatøransettelse.
 Avtalen må sørge for at jobbsikkerhet og arbeidsvilkår ikke forringes, selv om endringer skjer i kontrakter andre steder i samme selskap.
 1.3 - være en aktiv pådriver med å sette søkelyset på ulikhetene i lokalavtalene i forpleiningsområdet. En skal samarbeide med de andre klubbene og bedriften for å utjevne forskjellene, slik at alle ansatte får like vilkår, og bedriftene må konkurrere på samme betingelser.
 1.4 - arbeide for at svangerskapspermisjonen utvides til 52 uker m/ full lønn etter nedkomst.
 1.5 - arbeide for at menn med ektefelle/samboer som skal føde, må få 6 uker lønnet omsorgspermisjon.
 1.6 - arbeide for nedsatt pensjonsalder til 60 år. Videre skal det arbeides for at forsikringsordningene i forpleiningsbransjen blir minst like gode som ordningene til de operatøransatte.
 1.7 - arbeide for lønnsharmonisering mellom ASO og OLF områdene.

- trygge medlemmenes ansettelsesvilkår ved å motarbeide all bruk av ut- / innleie av arbeidskraft ved utførelse av arbeidsoppdrag.

-satse bevisst på etnisk mangfold og vil oppmuntre til økt deltakelse av medlemmer med annen etnisk bakgrunn.
 BEDRIFTSINTERNT
 Klubbens formål er å:
 2.1 - arbeide for at medlemmene gis medinnflytelse gjennom bedriftsutvalg AMU/ bedriftsforsamling / styre i henhold til aksjelovens bestemmelser.
 2.2 - arbeide for at alle gis en faglig utvikling og videreutvikling i selskapet.
 Klubben skal arbeide for at det etableres et samarbeid mellom det offentlige skoleverk og selskapet.
 Dette for å sikre at eget personell gis godt utdanningstilbud, og for å sikre at fremtidig utdanning er tilpasset det behov og de krav som fremtidig oljeindustri har behov for.
 2.3 - arbeide for at bedriften tilrettelegger like arbeidsbetingelse for alle ansatte, inklusiv avløsere.

- arbeide for at alle forpleiningsassistenter gis fagstatus.

- arbeide for at vikarer / avløsere får samme arbeidstidsbestemmelser som fast ansatte.

2.6 - arbeide for utvidet rett til velferdspermisjon v/dødsfall i familie. (Inntil 7 offshoredager med full lønn.)

HELSE MILJØ & SIKKERHET

Klubbens formål er å:
 3.1 - arbeide for at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig i henhold til lov og avtaleverket.
 3.2 - arbeide for at bemanningen på de enkelte innretninger blir tilstrekkelig. Videre vil klubben arbeide for at det blir opprettet bemanningsforskrifter på alle innretninger.
 3.3 - arbeide for at bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i selskapet, og at denne prioriterer de forebyggende helsetiltak, i tillegg til de beredskapsmessige.
 Klubben skal arbeide aktivt for at det utvikles et samarbeid mellom bedriftshelsetjenesten og klubbens medlemmer som bygger på gjensidig tillit og forståelse.
 Klubben skal arbeide aktivt for opprettelse av hensiktsmessige sosial- og attføringsutvalg og avtaler for personer med rusmiddelproblemer. Dette må tilrettelegges slik at medlemmene kan bli omplassert i selskapet.
 3.4 - arbeide for at Eurest Support Services fremstår som et miljøbevisst selskap på alle områder.
 3.5 - støtte opp om velferdsklubbene i Eurest Support Services slik at de i samarbeid med bedriften kan gjennomføre sosiale velferdstiltak, for ansatte i dens fritid og dens opphold på installasjonene.

- fremme respekt og toleranse mellom mennesker uavhengig av kjønn, rase, kulturbakgrunn, religion og livssyn.

– arbeide for at ESS offshore blir registrert som IA bedrift.